දැනට තිබෙන පාඩම්...

Sunday, July 26, 2015

HTML ඉග‍ෙන ගනිමු - 1 පාඩම

කොහොමද යාලුවනේ්‍...
මෙික මග‍ේ‍ පලව‍ෙනි ලිපිය.

මම අද කථා කරන්න හිතුව‍‍ෙ HTML ගැන...

HTML කියන්න‍ෙ Hypertext Markup Language කියන භාෂාවට.

සාමාන්‍ය HTML පිටුවක තිය‍ෙන tags තමයි
<html>
           <head>
            </head>
         <body>
          </body>
</html>

ව‍ෙබි නිර්මාණය කරන අය දැනගන්න අවශ්‍ය මූලික කරැනු 5ක් තියෙනවා.

  • HTML 5.0/XHTML
  • CSS
  • Client Side Scripting
  • PHP
  • My SQL 

මෙි 5 ගැන වෙන වෙනම ලිපි 5ක් මගේ යාලුවන්ට අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. 

යාලුවො කැමති පාඩමි මාලා තියෙනවානමි කියන්න අපි ඒවා ගැනත් කථා කරමු.
මෙික  හැමෝටම විවෘතයියියි...

Entrepreneurship ඉගෙන ගනිමුද? - 1 පාඩම

කෝමද යාලුවනේ? පහුගිය කාලේ තිබ්බ වැඩ කන්දත් ඒක්ක ලිපියක් ලියාගන්න වෙලාව නැති වුනත් චමියාට හිතුනා පොඩි ලිපියක් ලියන්න ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යය...