දැනට තිබෙන පාඩම්...

Thursday, May 12, 2016

Software Engineering ඉගෙන ගනිමු - 2 පාඩම

මාස 2ක නිහැඩියාවකට පස්සෙ අායෙත් Notes දාන්න හිතුනා...

අපි ගිය පාර Software Crisis, Software Process ගැන කථා කලා. මේ පාර කථා කරනවා Software Engineering වල අරමුණු ගැන...

Objectives of Software Engineering


 • Maintainability (පවත්වාගෙන යාම)
 • Correctness (නිවැරදි බව)
 • Re-usability (නැවත භාවිතා කිරීමේ හැකියාව)
 • Testability (පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව)
 • Reliability (විශ්වාසනීයත්වය)
 • Portability (පහසුවෙන් ගෙන යාමේ හැකියාව)
 • Adaptability (තත්වයන්ට අනුව සකස් වීම)

Software Development Life Cycle (SDLC)
        මේකෙදි අපි කථා කරන්නෙ Software ඒකක් develop වෙද්දි පසු කරන අවධි සම්බන්ධයෙන්...

 • Requirements
 • Design
 • Implementation
 • Testing
 • Maintaince
CASE - Computer Aided Software Engineering
       Software Process Activities වලට support කරනවා. ප්‍රධාන කොටස් 2යි.
 • Upper Case tools - මුල් පියවර වලට උදව් වෙනවා. (Analyze & Design )
 • Lower Case tools - පසු පියවර වලට උදව් වෙනවා. (Implementing and Testing)

Attributes of Software Engineering (ගුණාංග)
 • Maintainability (පරිණාමණය වීමට අැති හැකියාව)
 • Dependability (විශ්වාසනීයත්වය, අාරක්ෂාව හා System failure ඒකකදී හානියක් නොවීම)
 • Efficiency (System resources නාස්ති නොකර පාවිච්චි කිරීම)
 • Usability (කරදරයකින් තොරව software පාවිච්චි කිරීම)

Challenges of Software Engineering 
 • Legacy Challenge (පාරම්පරික අභියෝගය) - වසර ගානකට කලින් හදපු software maintain කිරීම
 • Heterogeneity Challenge (network ඒක හරහා  systems maintain කිරීම)
 • Delivery Challenge(හැකි ඉක්මනින් systems deliver කිරීම)

ඊලග ලිපියෙන් අපි software process model ගැන කථා කරමු.

 


No comments:

Post a Comment

What is PowerShell -1

PowerShell mainly using by system administrators and system engineers to their daily work.  This task based command line mainly created by ...