දැනට තිබෙන පාඩම්...

Tuesday, September 13, 2016

පැස්කල් ඉගෙන ගනිමු - 2 පාඩම

පසුගිය සටහන ගැන කථා කරනවානම් ඒ ගැන පලවුන අදහසක් තමයි පයිතන්, ජාවා වගේ භාෂා පාවිච්චි වෙන තැන් දැනගෙන උන්නත් පැස්කල් පාවිච්චි වෙන්නෙ මොනවගේ වෙලාවටද කියන කාරණාව. මේක පාවිච්චි වෙන තැන් කථා කරනවානම් ප්‍රධාන තැන් කිහිපයක්ම දකින්න පුලුවන්.
 1. Skype
 2. Total Commander - Shareware file manager for Windows for 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 
 3. TeX - Typesetting System
 4. Embedded Systems
Pascal මුලින්ම හදුන්වා දෙන්නෙ 1970දි  Niklaus Wirth විසින්. පරිගණක සංවර්ධනයට බ්ලේස් පැස්කල්ට කරන ගෞරවයක් විදියට තමයි මේ භාෂාව ඒ විදියට නම් කෙරුවේ...
 පැස්කල් වැඩසටහන් වැඩ කරන්නනම් compilers දාන්න ඔින අනික් languages වගේම තමයි.
මේ  compilersඅතර ප්‍රධානම කිහිපයක් ගැන විස්තර කියන්නම් මම...
 1. Turbo Pascal
 2. Delphi
 3. Free Pascal
 4. Turbo51
 5. Oxygene
 6. GNU Pascal (GPC)
Turbo Pascal මෙතනින් download කරගන්න.
Delphi මෙතනින් download කරගන්න.
Free Pascal මෙතනින් download කරගන්න.

මේ ප්‍රධාන කාරණා වලින් පස්සෙ අපි කථා කරමු අලුත් version ඒකේදී කොහොමද pascal වැඩසටහන් ලියන්නෙ කොහොමද කියලා...

program HelloWorld
uses crt;

(*Here are he main program block starts*)
begin
       writeln("Hello,World");
       readkey;
end.

වර්තමානයේදී පැස්කල් වැඩසටහනක් ලියන්නෙ මේ විදිහට
 • program HelloWorld - වැඩසටහන පටන්ගන්නේ මේ විදිහට වැඩසටහනේ නමත් ඒක්කම
 • uses crt -  මේක preprocessor command ඒකක්. මේකෙන් compile කරන්න කලින් compiler ඒක crt unit ඒකට යනවා.
 • begin , end - ප්‍රධාන program ඒකේ අාරම්භය begin, අවසානය end කියන statement දෙකෙන් කරන්නෙ.ප්‍රධානම කාරණාව තමයි end statement ඒක ඉවර වෙන තැනදි Semicolon ඒක වෙනුවට (.) fullstop ඒකක් පාවිච්චි වෙනවා.
 • (*...*) මේ කොටසින් කියවෙන්නෙ comment ඒකක් ගැන.
 • writeln("Hello, World") - writeln() කියන්නෙ function ඒකක්... මේකෙන් Hello, World කියන ඒක print කරනවා... 
 •  readkey - මේ statement ඒකෙන් program ඒක pause කරන් ඉන්නවා key ඒකක් press වෙනකන්.
 • අන්තිමට දක්වන්නේ end. statement ඒක 
 pascal වල reserved words ගණනාවක් තියෙනවා.

and array begin case const
div do downto else end
file for function goto if
in lable mod nil not
of or packed procedure program
record repeat set then to
type until Var while with

අැත්තටම මට ඔින වුනේ පැස්කල් ඉගෙන ගන්න අාස අයට පොඩි තල්ලුවක් දෙන්න. තව අලුත් අදහස් තියෙනවානම් අපිට කියන්න. අපි කථා කරමු යාලුවනේ... ඊලගට කථා කරන්න ඉන්නෙ පයිතන්... යාලුවන්ගේ අදහසුත් කියන්න ඒ ගැන.


No comments:

Post a Comment

What is PowerShell -1

PowerShell mainly using by system administrators and system engineers to their daily work.  This task based command line mainly created by ...