දැනට තිබෙන පාඩම්...

Sunday, January 17, 2016

WEB ඉගෙන ගනිමු - 3 පාඩම

අපි ලිපි 2කින් HTML කථා කලත් තාම HTML ඉවර නෑ. අද කථා කරන්නෙ html styling ගැන. ඒ කියන්නෙ පාට යොදවන හැටි ගැන. මේකට හුගක්ම පාවිච්චි වෙන්නෙ style කියන tag ඒක.

අපිට ඔිනනම් background ඒකට පාටක් දා ගන්න, අපි පාවිච්චි කරන්නෙ මේ tag ඒක.
<body style="background-color:yellow">
මේ tag ඒක පාවිච්චි කලාට පස්සෙ අපේ background ඒක කහ පාටට බලාගන්න පුලුවන්.
මේ style කියන attribute ඒක CSS language ඒකේ පාවිච්චි වුනත් HTML coding වලටත් ගන්න පුලුවන්.

<h1 style="color: red">HTML</h1>
  • HTML
style attribute ඒකේ තවත් ප්‍රධාන property 1ක් තමයි font-family property ඒක.

<h3 style="font-family:verdana">This use the verdana font</h3>
  • This use the verdana font
font-size property ඒක font ඒකේ size ඒකට බලපානවා.

<h3 style="font-size:20px">Font size is 20 px</h3>
  • Font size is 20 px
text-align property ඒක පාවිච්චි වෙනවා අපි දාන text ඒක මොන පැත්තටද අැල වෙන්න ඔින කියන ඒක මත.
<h3 style="text align:center">Center is here</h3>

  • Center is here 

මීලගට අපි කථා කරන්නෙ text formatting ක්‍රම ගැන.
1. Bold text <b> </b>

<b>This is bold one</b>
  • This is bold one

2.Strong text <strong></strong>

<strong>This is strong one</strong>
  • This is strong one
3.Italic text <i></i>

<i>This is Italic one</i>
  • This is Italic one
4.Emphasized text <em></em>

<em>This is emphasized text</em>

  • This is emphasized text
5.Marked text <mark></mark>

<mark>This is marked text</mark></br>This is normal text

This is marked text
This is normal text

6.Small text <small></small>

<small>This is small text</small>This is normal text

This is small text
This is normal text

7.Deleted text <del></del>

<del>This is deleted text</del>

This is deleted text
8.Insered text <ins></ins>

<ins>This is inserted text</ins>

This is inserted text
9.Subscript text <sub></sub>

<sub>This is Subscript text </sub> This is normal text

This is Subscript text  This is normal text

10. Superscript text <sup></sup>

<sup>This is superscript text</sup> This is normal text

This superscript text This is normal text

තවත් ඉස්සරහට HTML පාඩම් යනවා. අලුත් කොටසක් කතා කරමු ඊලග පාර...


කවුද මේ සුන්දර් පිචායි ??

පිචායි සුන්දර්රාජන් ඔබ දන්නවාද? මං දන්න තරමින් නැහැ. නමුත් ඔබ සුන්දර් පිචායි හදුනනවා විය යුතුයි. ඔහු තමයි Google අායතනයේ ප්‍රධාන විධායක...