දැනට තිබෙන පාඩම්...

Sunday, January 17, 2016

WEB ඉගෙන ගනිමු - 3 පාඩම

අපි ලිපි 2කින් HTML කථා කලත් තාම HTML ඉවර නෑ. අද කථා කරන්නෙ html styling ගැන. ඒ කියන්නෙ පාට යොදවන හැටි ගැන. මේකට හුගක්ම පාවිච්චි වෙන්නෙ style කියන tag ඒක.

අපිට ඔිනනම් background ඒකට පාටක් දා ගන්න, අපි පාවිච්චි කරන්නෙ මේ tag ඒක.
<body style="background-color:yellow">
මේ tag ඒක පාවිච්චි කලාට පස්සෙ අපේ background ඒක කහ පාටට බලාගන්න පුලුවන්.
මේ style කියන attribute ඒක CSS language ඒකේ පාවිච්චි වුනත් HTML coding වලටත් ගන්න පුලුවන්.

<h1 style="color: red">HTML</h1>
  • HTML
style attribute ඒකේ තවත් ප්‍රධාන property 1ක් තමයි font-family property ඒක.

<h3 style="font-family:verdana">This use the verdana font</h3>
  • This use the verdana font
font-size property ඒක font ඒකේ size ඒකට බලපානවා.

<h3 style="font-size:20px">Font size is 20 px</h3>
  • Font size is 20 px
text-align property ඒක පාවිච්චි වෙනවා අපි දාන text ඒක මොන පැත්තටද අැල වෙන්න ඔින කියන ඒක මත.
<h3 style="text align:center">Center is here</h3>

  • Center is here 

මීලගට අපි කථා කරන්නෙ text formatting ක්‍රම ගැන.
1. Bold text <b> </b>

<b>This is bold one</b>
  • This is bold one

2.Strong text <strong></strong>

<strong>This is strong one</strong>
  • This is strong one
3.Italic text <i></i>

<i>This is Italic one</i>
  • This is Italic one
4.Emphasized text <em></em>

<em>This is emphasized text</em>

  • This is emphasized text
5.Marked text <mark></mark>

<mark>This is marked text</mark></br>This is normal text

This is marked text
This is normal text

6.Small text <small></small>

<small>This is small text</small>This is normal text

This is small text
This is normal text

7.Deleted text <del></del>

<del>This is deleted text</del>

This is deleted text
8.Insered text <ins></ins>

<ins>This is inserted text</ins>

This is inserted text
9.Subscript text <sub></sub>

<sub>This is Subscript text </sub> This is normal text

This is Subscript text  This is normal text

10. Superscript text <sup></sup>

<sup>This is superscript text</sup> This is normal text

This superscript text This is normal text

තවත් ඉස්සරහට HTML පාඩම් යනවා. අලුත් කොටසක් කතා කරමු ඊලග පාර...


No comments:

Post a Comment

What is PowerShell -1

PowerShell mainly using by system administrators and system engineers to their daily work.  This task based command line mainly created by ...