දැනට තිබෙන පාඩම්...

Friday, January 22, 2016

Web ඉගෙන ගනිමු - 4 පාඩම

කෝමද යාලුවනේ අදත් කථා කරන්න හිතුවෙ HTML වල ඉදිරි කොටසක්...

මුලින්ම කියන්නම් මේ html වල Comment ඒකක් ගහගන්නේ  කොහොමද කියලා.
<!--ඔයාට type කරන්න ඔින comment ඒක-->
මෙහෙම type කරන්න හේතු වෙන්නෙ අපි tag ඒකක් නැතුව type කරන හැමදේම web page ඒකේ display වෙන ඒක.

ඒ වගේම කථා කරන්න අාපු ප්‍රධාන කාරනාව HTML වලට CSS කියන භාෂාව පාවිච්චි කරන්නෙ කොහොමද කියලා...

මේකට පාවිච්චි වෙන්නෙ <style > tag ඒක

CSS පාවිච්චි වෙන්නෙ Cascadin Style Sheet විදියට...

Web page ඒකකට css දාන්න ප්‍රධාන ක්‍රම 3යි.
1. Inline ක්‍රමය
2.Internal ක්‍රමය
3.External ක්‍රමය

1.Inline ක්‍රමය

මේ ක්‍රමේදී tag ඒක අැතුලෙම අපිට ඔින tag ඒක type කරනවා.style කියන attribute ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නෙ.

<h1 style="color:blue">This is a heading</h1>

2.Internal ක්‍රමය

මේ ක්‍රමේදී type වෙන්නෙ <head></head> ඒක අැතුලේ. style කියන tag ඒක පාවිච්චි වෙන්නෙ...

<html>
<head>
    <title>
        CSS හැදෙන හැටි
    </title>

    <style>
         body{background-color:yellow;
                                }
         h1{ color:red;
                               }
    </style>

</head>
<body>

<h1>CSS creating</h1>

</body>
<html>
3.External ක්‍රමය

මේ ක්‍රමේදී පිටින් හදපු css file ඒකක් අපේ html file ඒකට set කරගන්නවා.
මම හදාගන්නවා style.css කියලා css file ඒකක්.

<html>
     <head>
           <link rel="stylesheet" href="style.css">
     </head>
     <body>
        <h1>This is a heading</h1>
    </body>
</html>

style.css හැදෙන්නෙ මෙහෙම..

 body{background-color:yellow;
                                }
         h1{ color:red;
                               }
ඊලග ලිපියෙන් කථා කරන්නෙ table හදන හැටි.
පොඩි කාරනා කිහිපයක් විතරයි මේ පාර css ගැන කථා කලේ...
ඉස්සරහට html ඉවර කරලා css ගැන කථා කරමු අපි...

ලගදිම අායෙත් හමුවෙමු...


What is Social Media Marketing? - 1

When it comes to social media marketing, in current world people always using social media to interact with people. So business people using...